Supermaraton
Regulamin


 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin
 2. Organizator – Stowarzyszenie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Kompas, Pasterka 6, 57-350 Kudowa Zdrój, NIP:5832958302, REGON: 22021025300000, wpisane przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, XII wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000249855, tel. +48602100624, email: biuro@maratonygorskie.pl, Eksploris Piotr Hercog Załoga Górska.
 3. Opłata startowa – opłata stanowiąca koszt wzięcia udziału w Zawodach. Jej uiszczenie stanowi niezbędny warunek ważności dokonanego Zgłoszenia.
 4. Uczestnik – osoba pełnoletnia (w dniu Zawodów musi mieć ukończone 18 lat), która prawidłowo wypełniła formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie Zawodów pod adresem www.maratongorstolowych.pl (formularz działa od godz. 9.00, dnia 21 listopada 2016 roku) lub dokonała osobistego zgłoszenia w biurze Zawodów (podczas rejestracji przed startem – o ile pozostaną miejsca!), uiściła Opłatę startową przed startem danej edycji Zawodów w wysokości zgodnej z Regulaminem i złożyła czytelny podpis na stosownym oświadczeniu przed startem Zawodów.
 5. Zawody – wydarzenie o nazwie „Supermaraton Gór Stołowych”, na którym będą rozgrywane dwa biegi:
  • Ultramaraton (Trasa ULTRA) – dystans około 50 km – start 1 lipca 2017 (sobota) o godz. 9.00
  • Półmaraton (Trasa LIGHT) – dystans około 21 km – start 2 lipca 2017 (niedziela) o godz. 9.00
    
 6. Start: Schronisko PTTK Pasterka w Górach Stołowych.
 7. Meta: Schronisko PTTK na Szczelińcu (3 km od startu/bazy Zawodów).
 8. Baza/Biuro Zawodów: Hostel SZCZELINKA w Pasterce czynne w piątek 30.06.2017 r. w godz. 16.00 – 23.00 , w sobotę 1.07.2017 r. w godz. 6.30 – 8.15 i 17.00 – 21.00 oraz w niedzielę 2.07.2017 r. w godz. 6.30 – 8.15.
 9. Pytania dotyczące Regulaminu oraz Zawodów należy kierować e-mailowo na adres biuro@maratonygorskie.pl lub telefonicznie +48 602 100 624.
 10. Udział w Zawodach jest dobrowolny i płatny.
 11. Nie zaleca się brania udziału w Zawodach osobom, którym stan zdrowia nie pozwala na intensywny wysiłek fizyczny, przy czym to Uczestnik jest odpowiedzialny za ocenę swoich możliwości fizycznych i stanu zdrowia.

 

§ 2. TRASY

Ultramaraton (Trasa ULTRA)

 1. Dystans – około 50 km;
 2. Przewyższenia: +2200/-2000 m
 3. Na trasie przewidziano 5 punktów odżywczych.
 4. Limit czasu ukończenia biegu wynosi 9 godzin.
 5. Trasa prowadzi szlakami turystycznymi polskich i czeskich Gór Stołowych. Trasa jestwymagająca technicznie, występują przeszkody terenowe w postaci skał, zakrętów, znacznych przewyższeń.
 6. Trasa będzie oznakowana taśmami Organizatora.
 7. Na trasie przewidziane są punkty odżywcze. Są w nich dostępne: woda, napój izotoniczny, ciastka, owoce.
 8. Na trasie znajdować się będzie 5 punków kontrolnych - bufetów, na których obowiązuje limit czasu uprawniający do kontynuowania biegu (licząc od startu):
  • bufet 1 – Slavny – parking – 8. km – (limit 2 godz. 00 min.);
  • bufet 2 – Slavny – parking – 18. km – (limit 4 godz. 00 min.);
  • bufet 3 – Pasterka – wieś – 28. km – (limit 5 godz. 00 min.);
  • bufet 4 – Pasterka – Parking pod Szczelińcem – 36 km (limit 6 godz. 30 min);
  • bufet 5 – Błędne Skały – 43. km ( będą dostępne tylko woda i izotonik ) (limit 8 godz. 00 min.);
  • Meta – Schronisko na Szczelińcu Wielkim – 50. km – (limit 9 godz. 00 min).
 9. Uczestnicy, którzy osiągną punkty kontrolne po limicie czasowym nie zostaną sklasyfikowani w biegu. W takiej sytuacji Uczestnicy powinni przerwać bieg, zdjąć numer startowy i podporządkować się poleceniom obsługi.

 

Półmaraton (Trasa LIGHT) 

 1. Dystans – około 21 km;
 2. Przewyższenia: +1050/-850 m
 3. Na trasie przewidziane są 2 punkty odżywcze.
 4. Limit czasu ukończenia biegu wynosi 5 godzin.
 5. Na trasie znajdować się będą 2 punkty kontrolne, na których obowiązuje limit czasu uprawniający do kontynuowania biegu:
  • ok. 7. km – bufet 1- Parking pod Szczelińcem – 2 godz. 30 min. (jedzenie, chłodne napoje)
  • ok. 14. km – bufet 2 – Błędne Skały – 4 godz.00 min. (napoje, drobne przekąski)
 6. Uczestnicy, którzy osiągną punkty kontrolne po limicie czasowym nie zostaną sklasyfikowani w biegu. W takiej sytuacji Uczestnicy powinni przerwać bieg, zdjąć numer startowy i podporządkować się poleceniom obsługi.

 

§ 3. OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE

 

 1. Uczestnicy muszą posiadać przy sobie przez cały czas trwania Zawodów:
  • numer startowy + chip
  • dowód osobisty lub paszport (paszport tylko na trasie 50 km, która prowadzi przez Republikę Czeską)
 2. Na trasie nie będzie kubeczków jednorazowych i nie będzie butelek plastikowych)
   
 3. Wyposażenie zalecane:
  • kurtka przeciwwietrzna
  • chusta lub czapeczka
  • folia NRC
 4. Za brak któregokolwiek z elementów obowiązkowego wyposażenia może zostać nałożona na Uczestnika kara czasowa (10 min za każdą z wymienionych rzeczy), a za brak numeru startowego lub chipa – dyskwalifikacja.
 5. Weryfikacja posiadania obowiązkowego wyposażenia może odbywać się wyrywkowo przed, w trakcie lub na mecie Zawodów.

 

§ 4. DEPOZYT RZECZY NA METĘ

 

 1. Uczestnicy, którzy chcieliby mieć swoje rzeczy na przebranie na mecie biegu przekazują rzeczy w miejscu wyznaczonym tj. w Hostelu Szczelinka w piątek 30.06.2017 r. do godz. 23.00 oraz w sobotę 1.07.2017 r. w godz. 6.30 – 8.00.
 2. Rzeczy zostaną przewiezione na Szczeliniec, gdzie będą do odbioru po biegu na podstawie numeru startowego.
 3. Limit depozytu wynosi 3 kg na osobę. Torby / worki należy mieć własne.
 4. Sugerowane zdawanie depozytów - piątek 30.06.2017.

 

§ 5. ZGŁOSZENIA I OPŁATY

 

 1. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w Zawodach, w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz w zgodzie z niniejszym Regulaminem.
 2. Aby dokonać Zgłoszenia Uczestnik musi zaakceptować Regulamin oraz zaznaczyć wymagane zgody.
 3. Zgłoszenia przyjmowane będą od 21.11.2016 r. (od godz. 9.00) do wyczerpania limitu startujących.
 4. Limit startujących wynosi 500 Uczestników (dla każdego z biegów), w tym 20 miejsc do dyspozycji organizatora (zaproszeni goście). Liczone jest wyłącznie ważne Zgłoszenie potwierdzone Opłatą startową uiszczoną na konto wskazane w Regulaminie.
 5. Każdy Uczestnik po przybyciu na Zawody winien zgłosić się do biura Zawodów i dokonać potwierdzenia startu (osobiście z dowodem tożsamości). Potwierdzenie o którym mowa w zdaniu poprzednim jest chwilą przystąpienia do Zawodów.
   
 6. Opłata startowa dla Trasy ULTRA (50 km) wynosi:
  • 150 zł – gdy jest wniesiona w terminie 21.11 do 15.12. 2016 roku + 50 zł koszulka techniczna renomowanej firmy;
  • 175 zł – gdy jest wniesiona w terminie 16.12.2016 do 31.05.2017 roku + 50 zł koszulka techniczna;
  • 200 zł – gdy jest wniesiona po 1.06.2017 roku (bez gwarancji pełnych świadczeń).
 7. Opłata startowa dla Trasy Light (21 km) wynosi:
  • 100 zł – gdy jest wniesiona w terminie 21.11 do 15.12. 2016 roku + 50 zł (koszulka technicznarenomowanej firmy );
  • 125 zł – gdy jest wniesiona w terminie 16.12.2016 do 31.05.2017 roku + 50 zł (koszulka techniczna );
  • 150 zł – gdy jest wniesiona po 1.06.2017 roku (bez gwarancji pełnych świadczeń).
 8. Oryginał dowodu Opłaty startowej należy zachować do wglądu podczas rejestracji w Biurze Zawodów
 9. Za datę dokonania Opłaty startowej uważa się datę zaksięgowania pełnej kwoty stanowiącej Opłatę startową, na koncie Organizatora.
 10. Opłata jest nieważna, jeżeli Uczestnik nie zostanie zarejestrowany poprzez formularz zgłoszeniowy, jeżeli Opłata została dokonana po terminie lub gdy zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc. W takiej sytuacji Opłata zostanie zwrócona, na konto z którego została dokonana.
 11. Formularz zgłoszeniowy będzie zatrzymany po 500 dokonanych zgłoszeniach wraz z potwierdzonymi wpłatami.
 12. Zwrot Opłaty startowej jest możliwy jedynie w szczególnych sytuacjach, w których przyczyną niewzięcia udziału w Zawodach są okoliczności niezależne od Uczestnika (np. kontuzja/uraz Uczestnika przed przystąpieniem do zawodów, choroba, wypadek losowy), przy czym to Uczestnik zobowiązany jest do udowodnienia faktu wystąpienia szczególnej okoliczności (np. poprzez okazanie Organizatorowi zwolnienia lekarskiego) .
 13. Ze zwracanej Opłaty, potrącana będzie kwota -  50 zł.  
 14. Po 15 czerwca 2017 r. wniesiona Opłata startowa nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inną osobę lub inne biegi.
 15. Skrócenie, zmiana przebiegu trasy lub Zawodów oraz odwołanie trasy lub Zawodów w czasie ich trwania, nie stanowi podstawy do zwrotu Opłaty startowej.
 16. W przypadku odwołania Zawodów przed ich rozpoczęciem Uczestnikom przysługuje zwrot Opłaty startowej.
 17. Osoby, które wykupiły koszulkę mogą ją odebrać do dnia 1.07.2017 r. osobiście lub poprzez osobę trzecią (za okazaniem pisemnego upoważnienia). Możliwa jest wysyłka zamówionej koszulki, za dodatkową opłatą w wysokości 20 zł. Prośbę o wysłanie koszulki należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do 28.06.2017 r. Po tym terminie koszulki nie będą wysyłane.
 18. Opłatę startową należy wpłacać poprzez system płatności online lub na konto:

Stowarzyszenie TKKF KOMPAS

Pasterka 6, 57-350 Kudowa Zdrój

Konto: 22 2490 0005 0000 4600 7942 0720 (AliorBank)

przelewy z zagranicy:

SWIFT: ALBPPLPW, IBAN PL 22 2490 0005 0000 4600 7942 0720

 

W przypadku wpłaty na konto, w tytule wpłaty należy podać kod otrzymany podczas rejestracji.

 

§ 6. ŚWIADCZENIA

 

 1. W ramach Opłaty startowej Organizator zapewnia:
  • start w Zawodach oraz obsługę trasy;
  • koszulkę okolicznościową (za dodatkową opłatą + 50 zł – rozmiar określony podczas zapisywania);
  • dostęp do węzłów sanitarnych przed i po starcie w Zawodach;
  • numery startowe;
  • napoje i wyżywienie na trasie biegu;
  • obiad po Zawodach;
  • zabezpieczenie medyczne;
  • obsługę sędziowską;
  • puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe dla najlepszych;
  • atrakcje programowe po Zawodach,
  • inne świadczenia zależne od Organizatora 
 2. Dodatkowo, wszyscy, którzy ukończą bieg, otrzymają pamiątkowe medale.
 3. Nie gwarantujemy otrzymania pełnych pakietów startowych przez osoby zapisujące się na Zawody po 15 czerwca 2017 r.

 

§ 7. KLASYFIKACJE

 

 1. W Supermaratonie Gór Stołowych, osobno dla Tras ULTRA (50 km) i LIGHT (21 km) przeprowadzone zostaną klasyfikacje:
  • OPEN (bez względu na płeć) – miejsca 1- 6
  • OPEN KOBIET - miejsca 1-3
 2. oraz klasyfikacje w kategoriach wiekowych:
  • K [kobiety]-20, M [mężczyźni]- 20 (roczniki 1988 - 1999),
  • K-30, M-30 (roczniki 1987-1978),
  • K-40, M-40 (roczniki 1977-1968),
  • K-50, M-50 (roczniki 1967-1958),
  • K-60, M-60 (rocznik 1957 i starsi),
 3. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa przyczepionego do buta Uczestnika.
 4. Chipy wydawane będą w biurze Zawodów wraz z pakietem startowym oraz instrukcją mocowania chipa.
 5. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się Uczestnika w danym punkcie.
 6. Niezwłocznie po zakończeniu biegu należy zwrócić chip do biura Zawodów.
 7. Brak odczytu pojawienia się Uczestnika na danym punkcie lub niezwrócenie chipa może spowodować dyskwalifikację.
 8. Klasyfikacja Uczestników odbywa się na podstawie czasu brutto (liczonego od chwili strzału startera).

 

§ 8. NAGRODY

 

 1. W klasyfikacji OPEN (bez podziału na płeć), OPEN KOBIET – statuetki za 1 miejsca, za miejsca 1-3 - dyplomy, nagrody rzeczowe.
 2. Nagrody finansowe: OPEN – 1 m. 500 zł, 2 m. 300 zł, 3 m.200 zł , OPEN KOBIET – 1 m. 300 zł, 2 m. 200 zł, 3m. 100 zł.
 3. W klasyfikacji OPEN – miejsca 4-6 – dyplomy i drobne nagrody rzeczowe.
 4. W kategoriach wiekowych – miejsca 1-3 – dyplomy i drobne upominki.
 5. Podczas zakończenia Zawodów zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody spośród osób startujących w biegu. Losowanie zostanie przeprowadzone przez osoby wyznaczone przez Organizatora
 6. Nagroda specjalna za pobicie rekordu trasy (4godz:44min:53sek) – 1000 zł.
 7. Nagrody mogą się dublować.
 8. Warunkiem otrzymania nagród jest osobisty udział w ceremonii dekoracji – w przeciwnym przypadku nagrody przepadają i nie będą wręczone.
 9. Organizator, odliczy od Nagrody specjalnej za pobicie rekordu trasy, kwotę pieniężną w wysokości 10 % wartości danej nagrody, z przeznaczeniem na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranych w Zawodach, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wypłata tej kwoty zostanie dokonana przez Organizatora na konto właściwego Urzędu Skarbowego. 

 

§ 9. BEZPIECZEŃSTWO

 

 1. Limit czasu ukończenia Zawodów wynosi 5 godzin na Trasę LIGHT (21 km) i 9 godzin na Trasę ULTRA (50 km), osoby, które w określonym czasie nie dotrą do punktów pośrednich i mety nie będą klasyfikowane i są zobowiązane do zejścia z trasy powiadamiając o tym Organizatora (patrz zakładka TRASA).
 2. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. W sytuacjach nadzwyczaj niesprzyjającej pogody lub w razie znacznego pogorszenia się warunków, trasa może zostać skrócona. Jednocześnie, Uczestnicy proszeni są o dokonywanie samodzielnej oceny sytuacji panującej w górach i o odpowiednie reagowanie w razie pogorszenia się pogody.
 3. Uczestnicy są zobligowani cały czas posiadać przy sobie obowiązkowe wyposażenie (patrz punkt OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE)
 4. Uczestnicy proszeni są o stosowanie się do poleceń obsługi oraz w razie konieczności do stosowania poleceń wydawanych przez osoby prowadzące akcję ratowniczą.
 5. W przypadkach przewidzianych przez przepisy polskie oraz prawo Republiki Czeskiej Uczestnicy mogą zostać obciążeni kosztami akcji ratowniczej, np. w przypadku niezastosowania się do poleceń ratowników.

 

§ 10. OCHRONA PRZYRODY

 

 1. Na całej trasie biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody ujętych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz m.in. w regulaminie Parku Narodowego Gór Stołowych, a w szczególności zabrania się:
 • zaśmiecania terenu (np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków – wszystkie śmieci należy zostawiać w oznaczonej strefie bufetów), zbaczania z trasy Biegu,
 • zakłócania ciszy.
 1. Uczestnicy łamiący ww. zasady zostaną zdyskwalifikowani.

 

§ 11. REKLAMACJE

 

 1. Uczestnik może złożyć reklamację, jeżeli Zawody odbywają się niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na adres: Stowarzyszenie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Kompas, Pasterka 6, 57-350 Kudowa Zdrój lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail: biuro@maratonygorskie.pl.
 3. Do tak złożonej reklamacji Organizator ustosunkuje się w przeciągu 14 dni.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail, chyba, że Uczestnik zgłosi chęć otrzymania odpowiedzi drogą pocztową.

 

§ 12. DANE OSOBOWE I OCHRONA WIZERUNKU

 

 1. Uczestnik przed przystąpieniem do Zawodów zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Wyrażenie zgody jest konieczne do przystąpienia do Zawodów. 
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z Zawodami, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 3. Do swoich danych Uczestnik ma zawsze dostęp w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.
 4. Uczestnicy przed przystąpieniem do Zawodów zostaną poproszeni o wyrażenie zgody na publikację ich wizerunku wrelacjach z Zawodów zamieszczonych w Internecie, w mediach oraz w materiałach promocyjnych Organizatora i jego partnerów.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności, Strony internetowej www.maratongorstolowych.pl

 

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Podczas biegu wszyscy Uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości, bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 2. Po zakończeniu biegu może zostać przeprowadzona wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję Uczestnik musi się poddać pod groźbą dyskwalifikacji.
 3. „Supermaraton Gór Stołowych” jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych.
 4. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika w czasie biegu, wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.
 5. Nieodebranie pakiety startowe nie będą wysyłane.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów. O każdych zmianach będzie zamieszczona informacja na Stronie internetowej, na Forum lub informacja taka może zostać przesłana drogą e-mailową do Uczestników. Zmiany będą wchodzić w życie nie wcześniej niż po 2 dniach od ich ogłoszenia. Zmiany wprowadzane w Regulaminie nie mają na celu naruszać praw nabytych przez Uczestników Zawodów przed wprowadzeniem zmian.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego lub Republiki Czeskiej (w przypadku fragmentu Trasy ULTRA).
 9. Regulamin obowiązuje od dnia 12 grudnia 2016 roku.