Supermaraton
Regulamin cd


COFNIJ

§ 7.  ŚWIADCZENIA

 1.  W ramach opłaty startowej  organizator zapewnia:

 •  start w Zawodach oraz obsługę trasy;

 •  koszulkę okolicznościową (za dodatkową opłatą + 60 zł – rozmiar określony podczas zapisywania);

 •  numery startowe;

 •  napoje i wyżywienie na trasie biegu; ( dla biegu SGS Labirynt Run : napoje i drobne przekąski na mecie biegu;)

 •  posiłek po Zawodach ( dla biegów SGS ULTRA oraz SGS Light);

 •  zabezpieczenie medyczne;

 •  obsługę sędziowską;

 •  puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe dla najlepszych;

 •  atrakcje programowe po Zawodach,    

 •  inne świadczenia zależne od Organizatora

 Wszyscy, którzy ukończą bieg, otrzymają pamiątkowe medale. 

 1.  Nie gwarantujemy otrzymania pełnych pakietów startowych przez osoby zapisujące się na bieg po 15 maja 2021 r.

 

§ 8.  KLASYFIKACJE, NAGRODY

 1.  W zawodach Supermaratonu Gór Stołowych  dla biegu SGS Ultra oraz SGS Light przeprowadzone zostaną klasyfikacje:

 • OPEN (bez podziału na płeć) – miejsca 1- 6

 • OPEN KOBIET – miejsca 1-3

 oraz klasyfikacje w kategoriach wiekowych:

 • K [kobiety]-20, M [mężczyźni]- 20 (roczniki 1992 – i młodsi),

 • K-30, M-30 (roczniki 1991-1982),

 • K-40, M-40 (roczniki 1981-1972),

 • K-50, M-50 (roczniki 1971 -1962),

 • K-60, M-60 (rocznik 1961 i starsi),
   

 1.   W zawodach Supermaratonu Gór Stołowych  dla biegu SGS Labirynt Run przeprowadzone zostaną klasyfikacje:

 • OPEN (bez podziału na płeć) – miejsca 1- 3

 • OPEN KOBIET – miejsca 1-3

 KLASYFIKACJA DODATKOWA BIEGU LABIRYNT RUN  - LEŚNIK

LEŚNIK – (nieoficjalne)  II Mistrzostwa Polski Pracowników Parków Narodowych i Lasów Państwowych w krótkodystansowym biegu górskim (bieg o Puchar Dyrektora Parku Narodowego Gór Stołowych) 

 • OPEN KOBIET – miejsca 1-3, 
 • OPEN MĘŻCZYZN – miejsca 1-3

Zawodnik sam deklaruje wzięcie udziału w dodatkowej klasyfikacji LEŚNIK podczas zapisów na formularzu zgłoszeniowym lub w biurze zawodów. Zgłoszenie musi się odbyć przed startem w zawodach.

 Aby wziąć udział w klasyfikacji LEŚNIK zawodnik musi być  Pracownikiem Parku Narodowego lub Pracownikiem Lasów Państwowych.

 1. Podstawa klasyfikacji: elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa przyczepionego do buta zawodnika. Chipy wydawane będą w biurze zawodów wraz z pakietem startowym. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Niezwłocznie po zakończeniu biegu należy zwrócić chip do biura zawodów. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na danym punkcie lub niezwrócenie chipa może spowodować dyskwalifikację.

 ZASADY COVID-19
Podstawa klasyfikacji: elektroniczny pomiar czasu liczony na podstawie czasu netto, wykonywany za pomocą chipa przyczepionego do buta zawodnika.Start interwałowy podczas którego zawodnicy wybiegać będą ze strefy STARTU w odstępach 10 sekundowych. 

 1.  Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie czasu brutto (liczonego od chwili strzału startera).

 § 9. NAGRODY

 1.  Zawody SGS Ultra i SGS Light

 Klasyfikacja OPEN ( bez podziału na płeć):

 • miejsce 1 – nagroda finansowa 500 zł, statuetka, nagrody rzeczowe,dyplom

 • miejsce 2 – nagroda finansowa 300 zł, nagrody rzeczowe, dyplom

 • miejsce 3 – nagroda finansowa 200 zł, nagrody rzeczowe, dyplom

 • miejsca 4-6 – dyplom i drobne nagrody rzeczowe;

 Klasyfikacja OPEN KOBIET:

 • miejsce 1 – nagroda finansowa 500 zł, statuetka, nagrody rzeczowe,dyplom

 • miejsce 2 – nagroda finansowa 300 zł, nagrody rzeczowe, dyplom

 • miejsce 3 – nagroda finansowa 200 zł, nagrody rzeczowe, dyplom
   

 1. Zawody SGS Labirynt Run
  Klasyfikacja OPEN ( bez podziału na płeć)  i OPEN KOBIET:

 • miejsce 1 – statuetka, dyplom, nagrody rzeczowe;

 • miejsca 2-3 – dyplom, nagrody rzeczowe.

 Klasyfikacja Leśnik  

 • OPEN KOBIET i OPEN MĘŻCZYZN: miejsce 1 – statuetka, dyplom, nagrody rzeczowe;

 • OPEN KOBIET i OPEN MĘŻCZYZN: miejsca 2-3 – dyplom, nagrody rzeczowe.

 • Za I miejsce w KLASYFIKACJI LEŚNIK  Puchar Dyrektora Parku Narodowego Gór Stołowych.
   

 1.  Nagrody mogą się dublować.

 2. Jeżeli  kwota nagród finansowych na osobę przekracza 750 zł Organizator, naliczy kwotę pieniężną w wysokości 10 % wartości danej nagrody, z przeznaczeniem na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranych w Zawodach, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wypłata tej kwoty zostanie dokonana przez Organizatora na konto właściwego Urzędu Skarbowego. 

 3. Warunkiem otrzymania nagród jest osobisty udział w ceremonii dekoracji – w przypadku braku nagrodzonych zawodników nagrody przepadają i nie będą wręczone.

 ZASADY COVID - 19

 W ceremonii dekoracji uczestniczyć będą mogli jedynie zawodnicy sklasyfikowani jako zwycięzcy w danych kategoriach - bez możliwości uczestniczenia w niej znajomych, przyjaciół, rodzin etc.

10. OCHRONA PRZYRODY

 1.  Na całej trasie Biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody ujętych m.in. w regulaminie Parku Narodowego Gór Stołowych, a w szczególności zabrania się:

 •  zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków – wszystkie śmieci należy należy zabrać ze sobą z trasy biegu i wyrzucić do pojemników w strefie START/META)

 • zbaczania z trasy Biegu,

 • zakłócania ciszy.

 1.  Zawodnicy łamiący te zasady będą zdyskwalifikowani.

 2. Ze względu na ograniczanie zużycia plastiku, na bufetach nie będzie kubeczków jednorazowych, a posiłki po biegu będą wydawane do pojemników zawodników. Każdy zawodnik powinien posiadać własne naczynie i własne sztućce. Będzie można nabyć  je także w sklepiku w Biurze Zawodów. Natomiast dla tych którzy nie zdecydują się na jedzenie z naczyń wielorazowego użytku, posiłek będzie wydawany na jednorazówce, za dodatkową opłatą wysokości 1 zł ( suma  zebrana zostanie przeznaczona na cele edukacji ekologicznej PNGS).

 

§ 11.  DANE OSOBOWE I OCHRONA WIZERUNKU 

 1.  Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów oraz ich sponsorów / partnerów. Związane jest to z promocją i realizacją zawodów.

 2.  Uczestnicy Supermaratonu Gór Stołowych  wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Zawodów zamieszczonych na stronie Zawodów, w mediach oraz materiałach promocyjnych Biegu organizatora i jego partnerów.

 3.  Warunkiem uczestnictwa w Zawodach jest również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), którym jest Fundacja Maratony Górskie z siedzibą pod adresem ul. Wrzosowa 11, 57-350 Kudowa Zdrój, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji Zawodów, w tym do publikacji danych uczestnika na listach startowych oraz listach z wynikami oraz przesłania rezultatu uczestnika na wskazany podczas rejestracji numer telefonu.

 4.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Zawodów

 

§ 12.  REKLAMACJE

 1.  Uczestnik może złożyć reklamację, jeżeli Zawody odbywają się niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 2.  Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na adres:  Fundacja Maratony Górskie, ul. Wrzosowa 11, 57-350 Kudowa Zdrój lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail:  biuro@maratonygorskie.pl.

 3.  Do tak złożonej reklamacji Organizator ustosunkuje się w przeciągu 14 dni.

 4.  Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail, chyba, że Uczestnik zgłosi chęć otrzymania odpowiedzi drogą pocztową.

§ 13.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.  Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

 2.  Po zakończeniu biegu może zostać przeprowadzona wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się poddać pod groźbą dyskwalifikacji.

 3.  Supermaraton Gór Stołowych jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu, wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

 4.  Zamówione i nieodebranie koszulki mogą być wysłane pocztą polską za dodatkową opłatą w wysokości 25 zł. Opłata musi być wniesiona najpóźniej 2 dni po zawodach. Prośbę o wysłanie koszulki należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do 25.06.2021.

 5.  Nieodebranie pakiety startowe nie będą wysyłane.

 6.  Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.

 7.  Organizator zabrania startu w zawodach w towarzystwie zwierząt.

 8.  Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Dyrektorowi Zimowego Półmaratonu Gór Stołowych.

 9.  Zawodnicy mogą zostać zdyskwalifikowani lub ukarani czasowo ( 10 min. za każde przewinienie), w każdym momencie zawodów, za następujące działania: 

 • Skracanie wyznaczonej trasy;

 • Niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego;

 • Nieposiadanie obowiązkowego wyposażenia;

 • Wyrzucanie śmieci na trasę zawodów;

 • Korzystanie z zewnętrznego wsparcia (tj. supportu)  na trasie oraz w strefie bufetowej. Pomoc zorganizowana jest możliwa poza strefą punktu lecz nie w dalszej odległości jak 100 m od niej.

 • Bieganie z osobami, które nie są zarejestrowanymi na dany bieg zawodnikami.

 • Oszustwa (używanie transportu, zamiennych biegaczy i inne).

 • Nienoszenie numeru startowego we właściwym miejscu.

 • Kontynuowanie biegu po zakończonym limicie czasu.

 • Doping lub używanie zakazanych środków.

 • Niesportowe zachowanie.

 • Brak maseczki w wyznaczonych strefach ( strefa startu i mety, punkty odżywcze)

 1.  Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów. O każdych zmianach będzie zamieszczona informacja na Stronie internetowej, na Forum lub informacja taka może zostać przesłana drogą e-mailową do Uczestników. Zmiany będą wchodzić w życie nie wcześniej niż po 2 dniach od ich ogłoszenia. Zmiany wprowadzone w Regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników Zawodów przed wprowadzeniem zmian.

 2.  Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu zawodów jeśli zachodzi sytuacja niebezpieczna dla zdrowia lub życia uczestników lub zostanie nałożony zakaz organizacji przez instytucje państwowe. Jeśli zawody zostaną przełożone na inny termin świadczenia dla uczestnika mogą być zmienione lub ograniczone ze względu na zwiększenie kosztów organizacji imprezy.

 3.  Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania zawodów jeżeli uzna, że dalsze kontynuowanie zagraża zdrowiu lub życiu organizatorów lub uczestników. Może o tym także zdecydować na podstawie orzeczenia innych jednostek m.in. Policji, Straży Pożarnej, Parku Narodowego, zabezpieczenia medycznego, GOPR lub innych jednostek samorządowych. W przypadku odwołania zawodów minimum na trzy dni przed imprezą – wpisowe nie będzie zwracane.

 4.  Pytania dotyczące Regulaminu oraz samych Zawodów należy kierować e-mailowo na adres biuro@maratonygorskie.pl lub telefonicznie +48 513 423 887

 5.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy Prawa Polskiego.

 6.  Regulamin obowiązuje od dnia  03  listopada 2020 roku.

 
COFNIJ