Supermaraton
Regulamin


 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin
 2. Fundacja MARATONY GÓRSKIE
  ul. Wrzosowa 11
  57-350 Kudowa-Zdrój
  Tel. +48 513 423 887
  Mail: biuro@maratonygorskie.pl
  Eksploris Piotr Hercog
  Załoga Górska
 3. Opłata startowa – opłata stanowiąca koszt wzięcia udziału w Zawodach. Jej uiszczenie stanowi niezbędny warunek ważności dokonanego Zgłoszenia.
 4. Uczestnik – osoba pełnoletnia (w dniu Zawodów musi mieć ukończone 18 lat), która prawidłowo wypełniła formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie Zawodów pod adresem www.maratongorstolowych.pl (formularz zostanie udostępniony na przełomie października / listopada. Dokładny termin zostanie podany nie później niź na 7 dni przed otwarciem zapisów) lub dokonała osobistego zgłoszenia w biurze Zawodów (podczas rejestracji przed startem – o ile pozostaną miejsca!), uiściła Opłatę startową przed startem danej edycji Zawodów w wysokości zgodnej z Regulaminem i złożyła czytelny podpis na stosownym oświadczeniu przed startem Zawodów.
 5. Zawody – wydarzenie o nazwie „Supermaraton Gór Stołowych”, na którym będą rozgrywane dwa biegi:
  • Ultramaraton (Trasa ULTRA) – dystans około 54 km – start 29 czerwca 2019 (sobota) o godz. 8.00
  • Półmaraton (Trasa LIGHT) – dystans około 21 km – start 30 czerwca 2019 (niedziela) o godz. 9.00
    
 6. Start: Centrum Szkoleniowo - Edukacyjnego Parku Narodowego Gór Stołowych były Hotel Karłów (Karłów 10, 57-350 Kudowa Zdrój)
 7. Meta: Schronisko PTTK na Szczelińcu (3 km od startu/bazy Zawodów).
 8. Baza/Biuro Zawodów: Centrum Szkoleniowo - Edukacyjnego Parku Narodowego Gór Stołowych były Hotel Karłów (Karłów 10, 57-350 Kudowa Zdrój) czynne w piątek 28.06.2019 r. w godz. 16.00 – 23.00 , w sobotę 29.06.2019 r. w godz. 6.30 – 7.30 i 17.00 – 21.00 oraz w niedzielę 30.06.2019 r. w godz. 6.30 – 8.30.
 9. Pytania dotyczące Regulaminu oraz Zawodów należy kierować e-mailowo na adres biuro@maratonygorskie.pl lub telefonicznie +48 513 423 887
 10. Udział w Zawodach jest dobrowolny i płatny.
 11. Nie zaleca się brania udziału w Zawodach osobom, którym stan zdrowia nie pozwala na intensywny wysiłek fizyczny, przy czym to Uczestnik jest odpowiedzialny za ocenę swoich możliwości fizycznych i stanu zdrowia.

 

§ 2. TRASY

Ultramaraton (Trasa ULTRA)

 1. Dystans – około 54 km;
 2. Przewyższenia: +2400/-2300 m
 3. Na trasie przewidziano 5 punktów odżywczych.
 4. Limit czasu ukończenia biegu wynosi 10 godzin.
 5. Trasa prowadzi szlakami turystycznymi polskich i czeskich Gór Stołowych. Trasa jest wymagająca technicznie, występują przeszkody terenowe w postaci skał, zakrętów, znacznych przewyższeń.
 6. Trasa będzie oznakowana taśmami Organizatora.
 7. Na trasie przewidziane są punkty odżywcze. Są w nich dostępne: woda, napój izotoniczny, ciastka, owoce.
 8. Na trasie znajdować się będzie 5 punków kontrolnych - bufetów, na których obowiązuje limit czasu uprawniający do kontynuowania biegu (licząc od startu):
  • bufet 1 – Slavny – parking – 13.9 km – (limit 3 godz. 00 min.);
  • bufet 2 – Slavny – parking – 22.9 km – (limit 4 godz. 30 min.);
  • bufet 3 – Pasterka – wieś – 33.7 km – (limit 6 godz. 00 min.);
  • bufet 4 – Pasterka – Parking pod Szczelińcem – 40.9 km (limit 7 godz. 30 min);
  • bufet 5 – Błędne Skały – 47.7 km ( będą dostępne tylko woda i izotonik ) (limit 9 godz. 00 min.);
  • Meta – Schronisko na Szczelińcu Wielkim – 54.7 km – (limit 10 godz. 00 min).
 9. Uczestnicy, którzy osiągną punkty kontrolne po limicie czasowym nie zostaną sklasyfikowani w biegu. W takiej sytuacji Uczestnicy powinni przerwać bieg, zdjąć numer startowy i podporządkować się poleceniom obsługi.

 

Półmaraton (Trasa LIGHT) 

 1. Dystans – około 21 km;
 2. Przewyższenia: +1080/-950 m
 3. Na trasie przewidziane są 2 punkty odżywcze.
 4. Limit czasu ukończenia biegu wynosi 5 godzin.
 5. Na trasie znajdować się będą 2 punkty kontrolne, na których obowiązuje limit czasu uprawniający do kontynuowania biegu:
  • ok. 7. km – bufet 1- Parking pod Szczelińcem – 2 godz. 30 min. (jedzenie, chłodne napoje)
  • ok. 14. km – bufet 2 – Błędne Skały – 4 godz.00 min. (napoje, drobne przekąski)
 6. Uczestnicy, którzy osiągną punkty kontrolne po limicie czasowym nie zostaną sklasyfikowani w biegu. W takiej sytuacji Uczestnicy powinni przerwać bieg, zdjąć numer startowy i podporządkować się poleceniom obsługi.

 

§ 3. OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE

 

 1. Uczestnicy muszą posiadać przy sobie przez cały czas trwania Zawodów:
  • numer startowy + chip
  • dowód osobisty lub paszport tylko na trasie 54 km, która prowadzi przez Republikę Czeską
 2. Na trasie 21KM LIGHT i 54KM ULTRA nie będzie kubeczków jednorazowych i nie będzie butelek plastikowych)
   
 3. Wyposażenie zalecane:
  • kurtka przeciwwietrzna
  • telefon z działającym roamingiem
  • chusta lub czapeczka
  • folia NRC
 4. Za brak któregokolwiek z elementów obowiązkowego wyposażenia może zostać nałożona na Uczestnika kara czasowa (10 min za każdą z wymienionych rzeczy), a za brak numeru startowego lub chipa – dyskwalifikacja.
 5. Weryfikacja posiadania obowiązkowego wyposażenia może odbywać się wyrywkowo przed, w trakcie lub na mecie Zawodów.

 

§ 4. DEPOZYT RZECZY NA METĘ

 

 1. Uczestnicy, którzy chcieliby mieć swoje rzeczy na przebranie na mecie biegu przekazują rzeczy w miejscu wyznaczonym tj. w Centrum Szkoleniowo - Edukacyjnego Parku Narodowego Gór Stołowych były Hotel Karłów (Karłów 10, 57-350 Kudowa Zdrój) w piątek 28.06.2019 r. do godz. 23.00, w sobotę 29.06.2019 r. w godz. 6.30 – 7.30 i 17.00-21.00 (dla trasy light) oraz w niedzielę 30.06.2019 r. w godz. 6:30-8:30
 2. Rzeczy zostaną przewiezione na Szczeliniec, gdzie będą do odbioru po biegu na podstawie numeru startowego.
 3. Limit depozytu wynosi 3 kg na osobę. Torby / worki należy mieć własne.
 4. Sugerowane zdawanie depozytów - (trasa54km) piątek 29.06.2019, (trasa21km) sobotę 30.06.2019
 5. Nieodebrane podczas trwania zawodów depozyty nie bdą przechowywyane oraz nie będą wysyłane. Prosimy o nie umieszczanie w depozytach wartościowych rzeczy. Organizator nir bierze odpowiedzialności za utratę depozytu.

§ 5. ZGŁOSZENIA I OPŁATY

 

 1. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w Zawodach, w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz w zgodzie z niniejszym Regulaminem.
 2. Aby dokonać Zgłoszenia Uczestnik musi zaakceptować Regulamin oraz zaznaczyć wymagane zgody.
 3. Zgłoszenia przyjmowane będą od dnia 23.10.2018 od godziny 9:00
 4. Limit startujących wynosi 500 Uczestników (dla każdego z biegów), w tym 20 miejsc do dyspozycji organizatora (zaproszeni goście). Liczone jest wyłącznie ważne Zgłoszenie potwierdzone Opłatą startową uiszczoną na konto wskazane w Regulaminie.
 5. Każdy Uczestnik po przybyciu na Zawody winien zgłosić się do biura Zawodów i dokonać potwierdzenia startu (osobiście z dowodem tożsamości). Potwierdzenie o którym mowa w zdaniu poprzednim jest chwilą przystąpienia do Zawodów.
   
 6. Opłata startowa dla Trasy ULTRA (54 km) wynosi:
  • 150 zł – wniesiona w terminie 23.10.2018 do 30.11. 2018 roku + 50 zł (koszulka techniczna renomowanej firmy );
   175 zł – wniesiona w terminie 1.12.2018 do 31.05.2019 roku + 50 zł (koszulka techniczna );
   200 zł – wniesiona po 1.06.2019 roku (bez gwarancji pełnych świadczeń).
    
 7. Opłata startowa dla Trasy Light (21 km) wynosi:
  • – 100 zł – wniesiona w terminie 23.10.2018 do 30.11.2018 roku + 50 zł (koszulka techniczna renomowanej firmy );
   – 125 zł – wniesiona w terminie 1.12.2018 do 31.05.2019 roku + 50 zł (koszulka techniczna );
   – 150 zł – wniesiona po 1.06.2019 roku (bez gwarancji pełnych świadczeń).
 8. Oryginał dowodu Opłaty startowej należy zachować do wglądu podczas rejestracji w Biurze Zawodów
 9. Za datę dokonania Opłaty startowej uważa się datę zaksięgowania pełnej kwoty stanowiącej Opłatę startową, na koncie Organizatora.
 10. Opłata jest nieważna, jeżeli Uczestnik nie zostanie zarejestrowany poprzez formularz zgłoszeniowy, jeżeli Opłata została dokonana po terminie lub gdy zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc. W takiej sytuacji Opłata zostanie zwrócona, na konto z którego została dokonana.
 11. Formularz zgłoszeniowy będzie zatrzymany po 500 dokonanych zgłoszeniach wraz z potwierdzonymi wpłatami.
 12. Zwrot Opłaty startowej jest możliwy jedynie w szczególnych sytuacjach, w których przyczyną niewzięcia udziału w Zawodach są okoliczności niezależne od Uczestnika
  W zależności od terminu rezygnacji wysokość zwrotu będzie różna.
  Ze zwracanej Opłaty, potrącane będzie  :
  do 30.04.2019 r. - 30  % wniesionej opłaty. ,
  do 30.05.2019 r. - 50% wniesionej opłaty.
  Po 30.05.2019 r. wniesiona Opłata startowa nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inne biegi.

  Do dn. 10.06.2019 r. jest możliwe przeniesienie opłaty startowej na innego zawodnika, przy czym pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 25 zł. 
  Po 10.06.2019 r. wniesiona opłata startowa nie podlega przeniesieniu na inną osobę lub inne biegi.

 13. Skrócenie, zmiana przebiegu trasy lub Zawodów oraz odwołanie trasy lub Zawodów w czasie ich trwania, nie stanowi podstawy do zwrotu Opłaty startowej.
 14. W przypadku odwołania Zawodów przed ich rozpoczęciem Uczestnikom przysługuje zwrot Opłaty startowej.
  Pakiety nie będą wysyłane.
 15. Osoby, które wykupiły koszulkę mogą ją odebrać do dnia 30.06.2019 r. osobiście lub poprzez osobę trzecią (za okazaniem pisemnego upoważnienia). Możliwa jest wysyłka zamówionej koszulki, za dodatkową opłatą w wysokości 25 zł. Prośbę o wysłanie koszulki należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do 27.06.2019 r. Po tym terminie koszulki nie będą wysyłane.
 16. Opłatę startową należy wpłacać poprzez system płatności online lub na konto:
 • Fundacja MARATONY GÓRSKIE
  ul. Wrzosowa 11
  57-350 Kudowa-Zdrój
  Tel. +48 513 423 887
  mBank 21 1140 2004 0000 3402 7715 4688
  IBAN: PL21 1140 2004 0000 3402 7715 4688
  SWIFT:BREXPLPWMBK.

W przypadku wpłaty na konto, w tytule wpłaty należy podać kod otrzymany podczas rejestracji.

 

§ 6. ŚWIADCZENIA

 

 1. W ramach Opłaty startowej Organizator zapewnia:
  • start w Zawodach oraz obsługę trasy;
  • koszulkę okolicznościową (za dodatkową opłatą + 50 zł – rozmiar określony podczas zapisywania);
  • dostęp do węzłów sanitarnych przed i po starcie w Zawodach;
  • numery startowe;
  • napoje i wyżywienie na trasie biegu;
  • posiłek po Zawodach;
  • zabezpieczenie medyczne;
  • obsługę sędziowską;
  • puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe dla najlepszych;
  • atrakcje programowe po Zawodach,
  • inne świadczenia zależne od Organizatora 
 2. Dodatkowo, wszyscy, którzy ukończą bieg, otrzymają pamiątkowe medale.
 3. Nie gwarantujemy otrzymania pełnych pakietów startowych przez osoby zapisujące się na Zawody po 10 czerwca 2019 r.

 

§ 7. KLASYFIKACJE

 

 1. W Supermaratonie Gór Stołowych, osobno dla Tras ULTRA (54 km) i LIGHT (21 km) przeprowadzone zostaną klasyfikacje:
  • OPEN (bez względu na płeć) – miejsca 1- 6
  • OPEN KOBIET - miejsca 1-3
 2. oraz klasyfikacje w kategoriach wiekowych:
  • K [kobiety]-20, M [mężczyźni]- 20 (roczniki 1990 - 2000),
  • K-30, M-30 (roczniki 1989-1980),
  • K-40, M-40 (roczniki 1979-1970),
  • K-50, M-50 (roczniki 1969-1960),
  • K-60, M-60 (rocznik 1959 i starsi),
 3. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa przyczepionego do buta Uczestnika.
 4. Chipy wydawane będą w biurze Zawodów wraz z pakietem startowym oraz instrukcją mocowania chipa.
 5. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się Uczestnika w danym punkcie.
 6. Niezwłocznie po zakończeniu biegu należy zwrócić chip do biura zawodów.
 7. Brak odczytu pojawienia się Uczestnika na danym punkcie lub niezwrócenie chipa może spowodować dyskwalifikację.
 8. Klasyfikacja Uczestników odbywa się na podstawie czasu brutto (liczonego od chwili strzału startera).

 

§ 8. NAGRODY

 

 1. W klasyfikacji OPEN (bez podziału na płeć), OPEN KOBIET – statuetki za 1 miejsca, za miejsca 1-3 - dyplomy, nagrody rzeczowe.
 2. Nagrody finansowe: OPEN – 1 m. 500 zł, 2 m. 300 zł, 3 m.200 zł , OPEN KOBIET – 1 m. 300 zł, 2 m. 200 zł, 3m. 100 zł.
 3. W klasyfikacji OPEN – miejsca 4-6 – dyplomy i drobne nagrody rzeczowe.
 4. W kategoriach wiekowych – miejsca 1-3 – dyplomy i drobne upominki.
 5. Podczas zakończenia Zawodów zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody spośród osób startujących w biegu. Losowanie zostanie przeprowadzone przez osoby wyznaczone przez Organizatora
 6. Nagroda specjalna za pobicie rekordu trasy (4godz:34min:21sek) – 1000 zł.
 7. Nagrody mogą się dublować.
 8. Warunkiem otrzymania nagród jest osobisty udział w ceremonii dekoracji – w przeciwnym przypadku nagrody przepadają i nie będą wręczone.
 9. Jeśli kwota nagród finansowych na osobę przekroczy 750zł Organizator, odliczykwotę pieniężną w wysokości 10 % wartości danej nagrody, z przeznaczeniem na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranych w Zawodach, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wypłata tej kwoty zostanie dokonana przez Organizatora na konto właściwego Urzędu Skarbowego. 

 

§ 9. BEZPIECZEŃSTWO

 

 

 1. Limit czasu ukończenia Zawodów wynosi 5 godzin na Trasę LIGHT (21 km) i 10 godzin na Trasę ULTRA (54 km), osoby, które w określonym czasie nie dotrą do punktów pośrednich i mety nie będą klasyfikowane i są zobowiązane do zejścia z trasy powiadamiając o tym Organizatora (patrz zakładka TRASA).
 2. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. W sytuacjach nadzwyczaj niesprzyjającej pogody lub w razie znacznego pogorszenia się warunków, trasa może zostać skrócona. Jednocześnie, Uczestnicy proszeni są o dokonywanie samodzielnej oceny sytuacji panującej w górach i o odpowiednie reagowanie w razie pogorszenia się pogody.
 3. Uczestnicy są zobligowani cały czas posiadać przy sobie obowiązkowe wyposażenie (patrz punkt OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE)
 4. Uczestnicy proszeni są o stosowanie się do poleceń obsługi oraz w razie konieczności do stosowania poleceń wydawanych przez osoby prowadzące akcję ratowniczą.
 5. W przypadkach przewidzianych przez przepisy polskie oraz prawo Republiki Czeskiej Uczestnicy mogą zostać obciążeni kosztami akcji ratowniczej, np. w przypadku niezastosowania się do poleceń ratowników.

 

§ 10. OCHRONA PRZYRODY

 

 1. Na całej trasie biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody ujętych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz m.in. w regulaminie Parku Narodowego Gór Stołowych, a w szczególności zabrania się:
 • zaśmiecania terenu (np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków – wszystkie śmieci należy zostawiać w oznaczonej strefie bufetów), zbaczania z trasy Biegu,
 • zakłócania ciszy.
 1. Uczestnicy łamiący ww. zasady zostaną zdyskwalifikowani.

 

§ 11. REKLAMACJE

 

 1. Uczestnik może złożyć reklamację, jeżeli Zawody odbywają się niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na adres: Fundacja Maratony Górskie, ul. Wrzosowa 11, 57-350 Kudowa Zdrój lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail: biuro@maratonygorskie.pl.
 3. Do tak złożonej reklamacji Organizator ustosunkuje się w przeciągu 14 dni.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail, chyba, że Uczestnik zgłosi chęć otrzymania odpowiedzi drogą pocztową.

 

§ 12. DANE OSOBOWE I OCHRONA WIZERUNKU

 

 1. Uczestnik przed przystąpieniem do Zawodów zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Wyrażenie zgody jest konieczne do przystąpienia do Zawodów. 
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z Zawodami, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 3. Do swoich danych Uczestnik ma zawsze dostęp w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.
 4. Uczestnicy przed przystąpieniem do Zawodów zostaną poproszeni o wyrażenie zgody na publikację ich wizerunku wrelacjach z Zawodów zamieszczonych w Internecie, w mediach oraz w materiałach promocyjnych Organizatora i jego partnerów.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności, Strony internetowej www.maratongorstolowych.pl

 

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Podczas biegu wszyscy Uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości, bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 2. Po zakończeniu biegu może zostać przeprowadzona wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję Uczestnik musi się poddać pod groźbą dyskwalifikacji.
 3. „Supermaraton Gór Stołowych” jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych.
 4. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika w czasie biegu, wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.
 5. Nieodebranie pakiety startowe nie będą wysyłane.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów. O każdych zmianach będzie zamieszczona informacja na Stronie internetowej, na Forum lub informacja taka może zostać przesłana drogą e-mailową do Uczestników. Zmiany będą wchodzić w życie nie wcześniej niż po 2 dniach od ich ogłoszenia. Zmiany wprowadzane w Regulaminie nie mają na celu naruszać praw nabytych przez Uczestników Zawodów przed wprowadzeniem zmian.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego lub Republiki Czeskiej (w przypadku fragmentu Trasy ULTRA).
 9. Regulamin obowiązuje od dnia 22 października 2018 roku.