Zimowy półmaraton
Regulamin ZPGS

REGULAMIN III Zimowego Półmaratonu Gór Stołowych

 1. TERMIN, MIJESCE i BAZA ZAWODÓW

 • Start odbędzie się 21 stycznia 2017 (sobota) o godz. 9.00 przy schronisku PTTK Pasterka w Górach Stołowych.

 • Meta: Schronisko PTTK na Szczelińcu (3 km od startu/bazy zawodów).

 • Baza/Biuro zawodów: Hostel SZCZELINKA w Pasterce czynne w piątek 20.01.2017 r. w godz. 16.00 – 23.00 oraz 21.01.2017 r. w godz. 6.30 – 8.15.

 1. ORGANIZATOR

3. TRASA

 • Dystans – około 21 km;

 • Przewyższenia: +1050/-850 m

 • Limit czasu ukończenia biegu wynosi 5 godzin

 • Trasa prowadzi szlakami turystycznymi polskich Gór Stołowych. Trasa wymagająca technicznie, dużo skał, zakrętów, znaczne przewyższenia, możliwe duże zaśnieżenie i zalodzenie. Trasa wiedzie szlakami turystycznymi, dodatkowo będzie wyznakowana taśmami organizatora . Dopuszcza się używanie rakiet śnieżnych.

 • Na trasie znajdować się będą 2 punkty kontrolne, na których obowiązuje limit czasu uprawniający do kontynuowania biegu:

  - ok. 7 km – bufet 1- Parking pod Szczelińcem – 2 godz. 30 min. (jedzenie, ciepłe i chłodne napoje)

  - ok. 14 km – bufet 2 – Błędne Skały – 4 godz.00 min. (ciepłe napoje, drobne przekąski)

 • Zawodnicy, którzy osiągną punkty kontrolne po limicie czasowym nie zostaną sklasyfikowani w biegu. Powinni przerwać bieg, zdjąć numer startowy i podporządkować się poleceniom obsługi. W przypadku nie zastosowania się do poleceń obsługi zawodnik w przypadku konieczności przeprowadzenia akcji ratowniczej może zostać obciążony jej kosztami, a Organizator przestaje ponosić odpowiedzialność za uczestnika.

4. OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE

Zawodnicy muszą posiadać przy sobie przez cały czas zawodów:

 • kurtkę przeciwwietrzną

 • rękawiczki

 • czapkę

 • folię NRC

 • telefon

 • numer startowy + chip

Za brak któregokolwiek z elementów obowiązkowego wyposażenia może zostać nałożona kara czasowa (10 min za każdą z wymienionych rzeczy), a za brak numeru startowego lub chipa – dyskwalifikacja. Weryfikacja posiadania obowiązkowego wyposażenia może odbywać się wyrywkowo przed, w trakcie lub na mecie zawodów.

 1. DEPOZYT RZECZY NA METĘ

Dla wszystkich chętnych którzy chcieliby mieć swoje rzeczy na przebranie na mecie biegu mogą mieć taką możliwość. Zawodnicy przekazują rzeczy w miejscu wyznaczonym miejscu w Hostel Szczelinka w piątek do godz. 23.00 oraz w sobotę 6.30 – 8.00. Rzeczy zostaną przewiezione na Szczeliniec, gdzie będą do odbioru po biegu na podstawie numeru startowego. Limit depozytu 3 kg / osobę . Torby / worki własne. Sugerowane zdawanie depozytów w piątek.

 1. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 • Zgłoszenia przyjmowane będą od 02.11.2016 r. (godz. 9.00) do wyczerpania limitu startujących.

 • Limit startujących: 500 uczestników , w tym 20 miejsc do dyspozycji organizatora (zaproszeni goście).

A. Uczestnikiem może być osoba, która spełni następujące warunki:

a) Wypełni kartę zgłoszeniową znajdującą się na stronie zawodów (formularz zacznie działać od godz. 9.00 2 listopada 2016 roku ) lub też dokona osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów (podczas rejestracji przed startem – o ile pozostaną miejsca !).

Uwaga!! Zgłoszenie jest ważne wyłącznie wraz z wpłatą wpisowego!

b) Dokona opłaty startowej przed startem danej edycji zawodów w wysokości zgodnej z regulaminem. Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu podczas rejestracji w Biurze Zawodów

c) jest osobą pełnoletnią ( w dniu zawodów musi mieć ukończone 18 lat)

d) Złoży czytelny podpis na Oświadczeniu przed startem .

e) Każdy uczestnik po przybyciu na zawody winien zgłosić się do Biura Zawodów i dokonać potwierdzenia startu (osobiście z dowodem tożsamości).

B. Opłaty startowe

a) Za ZGŁOSZENIE uważane jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie zawodów i wpłacenie opłaty startowej.

b) Opłata startowa wynosi:

– 125 zł – wniesiona w terminie 2.11 do 30.11. 2016 roku + 50 zł (koszulka techniczna);

– 150 zł – wniesiona w terminie 1.12.2016 do 15.01.2017 roku + 50 zł (koszulka techniczna);

– 175 zł – wniesiona po 15.01.2017 roku (bez gwarancji pełnych świadczeń).

c) Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie do wyczerpania limitu 500 miejsc!

d) Liczone jest wyłącznie pełne zgłoszenie oraz wpłata wpisowego na nasze konto.

e) Za datę dokonania opłaty startowej uważa się datę wpłynięcia pełnej sumy pieniędzy na konto Organizatora, zgodnie z w.w. stawkami.

f) Opłata nie jest ważna, jeżeli zawodnik nie zostanie zgłoszony elektronicznie, jeżeli została dokonana po terminie lub gdy zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc.

g) Formularz zgłoszeniowy będzie zatrzymany po 480 zgłoszeniach ogólnodostępnych.

h) Wpisowe wpłacone po 15 stycznia 2017 r. nie gwarantuje wszystkich świadczeń.

i) Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach.

j) Do dnia 31 grudnia 2016 r. jest możliwy częściowy zwrot opłaty startowej, przy czym pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 50 zł.

k) Do dn. 31 grudnia 2016 r. jest możliwe przeniesienie opłaty startowej na innego zawodnika, przy czym pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 25zł.

l) Po 31 grudnia 2016 r. wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inną osobę lub inne biegi.

ł) Skrócenie, zmiana przebiegu trasy lub zawodów oraz odwołanie trasy lub zawodów w czasie ich trwania nie stanowi podstawy do zwrotu wpisowego.

m) W przypadku odwołania zawodów przed ich rozpoczęciem zawodnikom przysługuje zwrot wpisowego.

m) Osoby, które wykupiły koszulkę mogą ją odebrać do dnia 21.01.2017 r. osobiście lub poprzez osobę trzecią (za okazaniem upoważnienia). Możliwa jest wysyłka zamówionej koszulki, za dodatkową opłatą 20zł. Prośbę o wysłanie koszulki należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do 21.01.2017. Po tym terminie koszulki nie będą wysyłane.

C. Przelewy

Opłatę startową należy wpłacać poprzez system online lub na konto:

Stowarzyszenie TKKF KOMPAS

Pasterka 6, 57-350 Kudowa-Zdrój

Konto: 22 2490 0005 0000 4600 7942 0720 (AliorBank)

przelewy z zagranicy:

SWIFT: ALBPPLPW, IBAN PL 22 2490 0005 0000 4600 7942 0720

W przypadku wpłaty na konto, w tytule wpłaty należy podać kod otrzymany w czasie rejestracji.

Do dn. 31 grudnia 2016 r. jest możliwy częściowy zwrot opłaty startowej, przy czym pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 50 zł. Do dn. 31 grudnia 2016 r. jest możliwe przeniesienie opłaty startowej na innego zawodnika, przy czym pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 25 zł. Po 31 grudnia 2016 r. wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inną osobę.

7. ŚWIADCZENIA

W ramach wpisowego organizator zapewnia:

 • start w zawodach oraz obsługę trasy;

 • koszulkę okolicznościową (za dodatkową opłatą + 50 zł – rozmiar określony podczas zapisywania);

 • dostęp do węzłów sanitarnych przed i po starcie w zawodach;

 • numery startowe;

 • napoje i wyżywienie na trasie biegu;

 • obiad po zawodach;

 • zabezpieczenie medyczne;

 • obsługę sędziowską;

 • puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe dla najlepszych;

 • atrakcje programowe po zawodach,

 • inne świadczenia w miarę możliwości organizatora

 • Dodatkowo, wszyscy, którzy ukończą bieg, otrzymają pamiątkowe medale.

Nie gwarantujemy otrzymania pełnych pakietów startowych przez osoby zapisujące się na bieg po 15 stycznia 2017 r.

 1. KLASYFIKACJE

W Zimowym Półmaratonie Gór Stołowych przeprowadzone zostaną klasyfikacje:

 • OPEN (bez względu na płeć) – miejsca 1- 6

 • OPEN KOBIET - miejsca 1-3

 • oraz klasyfikacje w kategoriach wiekowych:

K-20, M-20 (rocznik 1988 i młodsi),

K-30, M-30 (rocznik 1987-1978),

K-40, M-40 (rocznik 1977-1968),

K-50, M-50 (rocznik 1967-1958),

K-60, M-60 (rocznik 1957 i starsi),

Dodatkowo prowadzona będzie klasyfikacja

 • ALPINISTA – (nieoficjalne) I Mistrzostwa Polski Alpinistów w Biegu Górskim - Open kobiet – 1-3, open mężczyzn – 1-3.
  Zawodnik sam deklaruje wzięcie udziału w dodatkowej klasyfikacji ALPINISTA podczas zapisów na formularzu zgłoszeniowym lub w biurze zawodów. Zgłoszenie musi się odbyć przed startem w zawodach. Chętne osoby muszą spełniać minimum jedno z poniższych kryteriów:

 • systematyczne wspinanie się przez ostatnie 2 lata

 • udział w minimum 3 wyprawach wysokogórskich wspinaczkowych

 • osoby które w przeszłości minimum 5 lat uprawiały dowolne sporty alpinistyczne (wspinaczka skałkowa, alpinizm, himalaizm, speleologia)

 • instruktorzy wspinaczki

 • ratownicy GOPR

Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa przyczepionego do buta zawodnika. Chipy wydawane będą w biurze zawodów wraz z pakietem startowym oraz instrukcją mocowania chipa. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Niezwłocznie po zakończeniu biegu należy zwrócić chip do biura zawodów. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na danym punkcie lub niezwrócenie chipa może spowodować dyskwalifikację.

Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie czasu brutto (liczonego od chwili strzału startera).

 1. NAGRODY

 • W klasyfikacji OPEN, OPEN KOBIET oraz OPEN ALPINISTA – statuetki za 1 miejsca, za miejsca 1-3 - dyplomy, nagrody rzeczowe.

 • W klasyfikacji OPEN – miejsca 4-6 – dyplomy i drobne nagrody rzeczowe.

 • W kategoriach wiekowych – miejsca 1-3 – dyplomy i drobne upominki.

 • Podczas zakończenia zawodów zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody spośród osób startujących w maratonie.

 • Warunkiem otrzymania nagród jest osobisty udział w ceremonii dekoracji – w przypadku braku nagrodzonych zawodników nagrody przepadają i nie będą wręczone.

10. BEZPIECZEŃSTWO

a) Limit czasu wynosi 5 godzin, osoby, które w określonym czasie nie dotrą do punktów pośrednich i mety nie będą klasyfikowane i są zobowiązane do zejścia z trasy powiadamiając o tym organizatora (patrz zakładka TRASA ZPGS ).

b) Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. W razie naprawdę trudnych warunków trasa może zostać skrócona. Jednocześnie, od uczestników oczekujemy samodzielnej oceny sytuacji panującej w górach i odpowiedniego reagowania w razie pogorszenia pogody.

c) Uczestnicy muszą cały czas posiadać przy sobie obowiązkowe wyposażenie (patrz punkt 4 OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE)

11. OCHRONA PRZYRODY

Na całej trasie Biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody ujętych m.in. w regulaminie Parku Narodowego Gór Stołowych, a w szczególności zabrania się:

 • zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków – wszystkie śmieci należy zostawiać w oznaczonej strefie bufetów),

 • zbaczania z trasy Biegu,

 • zakłócania ciszy.

Zawodnicy łamiący te zasady będą dyskwalifikowani.

12. DANE OSOBOWE I OCHRONA WIZERUNKU

a) Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

b) Uczestnicy Zimowego Półmaratonu Gór Stołowych wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Maratonu zamieszczonych na stronie Maratonu, w mediach oraz materiałach promocyjnych Biegu organizatora i jego partnerów.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  a) Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

  b) Po zakończeniu biegu może zostać przeprowadzona wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się poddać pod groźbą dyskwalifikacji.

  c) Zimowy Półmaraton Gór Stołowych jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu, wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

  d) Zamówione i nieodebranie koszulki mogą być wysłane pocztą polską za dodatkową opłatą w wysokości 20 zł. Opłata musi być wniesiona najpóźniej 5 dni po zawodach. Prośbę o wysłanie koszulki należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do 21.01.2017.

  e) Nieodebranie pakiety startowe nie będą wysyłane.

  f) Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.

  g) Zawodnicy, którzy dokonali zgłoszenia, będą na bieżąco informowani o ewentualnych zmianach w regulaminie (na stronie WWW, na Forum lub drogą e-mailową).

  h) Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Dyrektorowi Pólmaratonu Gór Stołowych.

  i) Pytania dotyczące Regulaminu oraz samego Biegu należy kierować e-mailowo na adres biuro@eksploris.pl lub telefonicznie +48 602 100 624.